Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Joanna Ceglarek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SANNEL JOANNA CEGLAREK NIP: 8512701371 REGON: 320370462, której stałe miejsce wykonywania mieści się w miejscowości Bezrzecze przy ul. Nowoleśnej 7.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z podjęciem działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy w zakresie najmu lokali oraz w celu wykonania obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:a/ w celu odpowiadania na zapytania i wnioski, które pochodzą od uprawnionych z mocy prawa organów władzy publicznej lub od podmiotów upoważnionych w tym zakresie przez Panią/Pana;
  b/ w celu dokonywania rozliczeń publicznoprawnych z Urzędem Skarbowym oraz innymi organami władzy publicznej;

 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów innych niż wskazane powyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), w szczególnościa/ w celach związanych z obsługą informatyczną oraz zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego i informacji u administratora,
  B/ w celach związanych z obsługą prawną i księgową,
  c/ w przypadkach gdy znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;

 4. W przypadkach innych niż wskazane powyżej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów tj. przez okres do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez administratora jego uzasadnionego interesu, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych – do czasu wycofania tej zgody.

 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:a/ dostępu do danych osobowych, b/ prawo do ich sprostowania,
  c/ prawo do przenoszenia danych,
  c/ prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadku gdy:
  – osoba której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięcia danych żądając w zamian ich ograniczenia,
  – administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  d/ prawo do cofnięcia zgody w zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  e/ prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora,
  f/ prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy: – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  – osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  – osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzania i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  – dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  – dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy między Panią/Panem, a administratorem, wynika z realizacji przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę lub utrudnienie przy zawieraniu umowy oraz świadczeniu usług. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 3. Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, (np.: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych itp.)
  – pracownikom administratora oraz osobom współpracującym z administratorem w zakresie i w celu niezbędnym do wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy,- podmiotom wspierającym administratora w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz administratora.

   

  Powyższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.